Salgsbetingelser

Standardbetingelser vedr. udvikling af hjemmeside, grafik og tryksager m.m.

Disse betingelser er gældende mellem bestiller og ITTP

Betingelser er gældende for produktion af hjemmesider og trykte medier.

Sideordnet med nærværende betingelser tilhører specifik: tilbud, evt. beskrivelse og evt. sitemap.

Disse standardbetingelser gælder ikke en “500 kroners løsning” - Se separate betingelser her

1. Tilbud

 1. ITTP er bundet af afgivet tilbud i 30 dage.
 2. Aftale er indgået når kunde har accepteret tilbud, mundtligt eller skriftligt.
 3. Fremsendte tilbud er afgivet under forudsætning af at kunde leverer aftalte materiale til aftalt tid.
 4. Evt. tidsfrist for levering af den i tilbuddet aftalte ydelse, rykkes eller bortfalder i det tilfælde, at materiale ikke er afleveret rettidigt.

2. Ydelsen

 1. ITTP er forpligtet til at levere en brugergrænseflade med et standard grafisk design, der dog er tilpasset med kundens logo og farver.
 2. ITTP er forpligtet til at levere løsning, fuldt funktionsdygtig i forhold til seneste browser opdateringer i Chrome og Safari. ITTP kan ikke garantere fuld funktionalitet på browser-versioner der er ældre end et år.
 3. Evt. grafisk design tilpasset specielle ønsker, afregnes efter medgået tid - eller tilbud.
 4. Bliver det under opbygningsprocessen nødvendigt at tilføje yderligere sider eller elementer til løsningen, afregnes efter gældende prisliste.
 5. Kundens nye hjemmeside opbygges på et test-domæne. Det er kundens ansvar at følge opbygningen, og overholde korrektur frister. En evt. ikke overholdt korrektur frist, der medfører ekstra udviklingstid, afregnes efter medgået tid, til den enhver tid gældende timesats.
 6. Op til tre korrekturgange af designet er inkl. i det afgivne tilbud.
 7. Hjemmesiden leveres med opsatte Meta-titles og descriptions på forside såvel som hoved-undersider / kategorier. På disse sider udføres endvidere også 301 redirects fra gammel side, i det omfang det giver mening.
 8. Der opsættes Google Analytics og Google Search Console. 
 9. CMS og evt. tilkøbte plugins leveres fuldt opdateret ved lancering af hjemmesiden.

3. Kunden

 1. Kunden forpligter sig til at aflevere materialer (logo, billeder, koder og tekst) i henhold til tidsplan (se også pkt. 1.3)
 2. Kunden har oplysningspligt, når der ønskes tilbud på en specifik opgave. Videregives der ikke alle oplysninger, som er væsentlige for tidsestimeringen af opgaven, så har ITTP ret til fakturere yderligere tid forbundet med opgaven.
 3. Kundens projektansvarlige medarbejder skal på anmodning fra ITTP’s projektleder, bistå denne med alt nødvendig materiale for gennemførelse af projektet.
 4. Kunde har selv ansvar for fornyelse af domæne(r).

4. Opsigelse

 1. Som kunde har du et opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned. Det vil sige, at hvis du opsiger dit abonnement den 20. marts, ophører din aftale den 30. april.
 2. Serviceaftaler er uopsigelige de første 6 måneder.
 3. En opsigelse skal fremsendes på mail og er først gældende, når den bekræftes modtaget.
 4. Hosting skal opsiges inden udløb ellers vil det automatisk blive forlænget med et år.
 5. “500” løsningen er uopsigelig de første 12 måneder.
 6. Efter de første 12 måneder er der 1 måneds opsigelse på “500” løsningen.
 7. “500” løsningen er ITTPs ejendom de første 18 måneder, hvorefter kunden efterfølgende overtager alle rettigheder.

5. Pris

 1. Ud over tilbudsprisen er ITTP berettiget til at fakturere kunden for tid, vedr. leveret uegnet materiale.
 2. Ekstraydelser som bl.a. fotografering, billedbehandling, tekst, oversættelse, tryk, levering og køb af fonte og billeder er ikke en del af tilbuddet, medmindre andet er aftalt. Kunden skal altid godkende evt. køb.
 3. Abonnementer prisreguleres årligt 1. januar.

6. Betaling

 1. 50% af tilbudsprisen på projektet faktureres ved aflevering af designudkast. De resterende 50% af prisen faktureres 30 dage herefter.
 2. Serviceaftale betales kvartalsvis forud og refunderes ikke.
 3. Webhosting betales årligt forud og refunderes ikke.
 4. Ved “500” løsningen igangsættes abonnementet og hosting ved projektopstart.
 5. Ved “500” løsningen faktureres der 3 måneder forud.

7. Rettigheder

 1. Kunden indestår overfor ITTP at rettighedsbelagte elementer der er leveret til ITTP med det formål at indsætte på hjemmesiden og/eller trykte materialer, ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der krav mod ITTP vedr. førnævnte, er kunden forpligtet til i enhver henseende at holde ITTP skadesløs.
 2. ITTP har ophavsret på udarbejdede af idéer, design og materiale til den fulde betaling er sket.
 3. ITTP  forbeholder sig ret til at bruge kunden som reference på websitet og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, med mindre andet er aftalt.

8. Levering og forsinkelse

 1. Levering finder sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen leveringstid aftalt, finder levering sted, når produktet er færdigt. Kunden er berettiget til at hæve aftalen, såfremt ITTP overskrider tidsplanen væsentligt. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages overskridelse af en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret. Såfremt tidsplanen forlænges grundet forhold, som ITTP ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang.
 2. Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan ITTP ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som ITTP ikke bærer ansvaret for medfører, at opfyldelse af ITTPs leveringsforpligtelser fordyres, er ITTP ikke forpligtet til at gennemføre disse. Ved beviselig rettidig afsendelse (i forhold til aftalte tidspunkt for levering) kan ITTP ikke holdes ansvarlig for post- og fragt leverandørs forsinkede levering eller bortkomst af forsendelse. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter som allerede er leveret. Kunden kan fortryde en indgået aftale, men kun såfremt meddelelse herom sker skriftligt og foreligger inden arbejdets start.
 3. Efter færdiggørelse af opgaven kan kopi af design filer/materiale udleveres til kunden, forudsat at der ikke er forfaldne krav mod kunden, og kunden betaler tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.

9. Fejl og mangler

 1. ITTP har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leverancen, hæfter ITTP ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til det tilvejebragte. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover.
 2. ITTP er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden 30 dage. 
 3. ITTP har ret til mer – eller mindre levering på indtil 15% af aftalt oplag. 
 4. Variationer i størrelse kan forekomme. Fra +/- 5mm til 4 %. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykt medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.
 5. Der kan være stor farveforskel fra skærm til skærm og printer til printer. Vær opmærksom på, at farve differencer kan forekomme i det færdige produkt, og at dette ikke udgør mangler, der udløser misligholdelsesbeføjelser, medmindre der er begået konkrete fejl. Valg af papir og trykmetode har ligeledes indflydelse på farverne.
 6. Kunden forpligter sig til at godkende den endelige PDF, før den leveres til tryk. Godkendelse af den endelige PDF antages som værende godkendelse af tekst, billeder, opsætning, farver m.m.
 7. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter ITTP ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand.

10. ITTP's ansvar

 1. I tilfælde af nedetid eller andet driftsforstyrrelse, så henviser ITTP til den pågældende hostingleverandørs betingelser.

Har du lyst til at høre mere eller har du spørgsmål?

Kontakt os på +45 71 99 04 09 eller udfyld dine kontaktoplysninger og din besked også vender vi tilbage hurtigst muligt.

ITTP Web & Grafik ApS
+45 71 99 04 09
Frederikshavnsvej 82, 9800 Hjørring
info@ittp.dk
CVR: 42 58 97 64
Trustpilot